શું તમે જાણો છો અસલી દૂધ અને મિલાવટ વાળા દૂધ વચ્ચેનો તફાવત, તો આજે જ જાણો-                  અસલી દૂધને હાથના વચ્ચે રગડતા પર કોઈ ચિકનાહટ નહી લાગે છે. તેમજ નકલી દૂધને જો તમે તમારા હાથની વચ્ચે રગડશો તો તમને ડિટર્જેટ જેવી ચિકનાહટ લાગશે.

-                 સિંથેટિક દૂધની ઓળખ કરવા માટે તેને સુંઘવું. જો સાબુ જેવી ગંધ આવી રહી છે તો તેનો અર્થ છે કે દૂધ સિંથેટિક છે જ્યારે અસલી દૂધમાં કઈક ખાસ ગંધ નહી આવે.-                 અસલી દૂધ સ્ટોર કરતા પર તેમનો નહી બદલે, જ્યારે નકલી દૂધ થોડા સમય પછી પીળો થવા લાગે છે. દૂધમાં પાણીની મિલાવટની ઓળખ માટે દૂધને એક કાળી સપાટ પર છોડવું. જો દૂધની પાછળ એક સફેદ લીટી છૂટે તો દૂધ અસલી છે.

-                જો અસલી દૂધને ઉકાળતા તેનો રંગ નહી બદલે, તેમજ નકલી દૂધને ઉકાળતા પર પીળા રંગનો થઈ જાય છે.


-                દૂધમાં પાણીની મિલાવટની તપાસ કરવા માટે કોઈ ચિકની લાકડી કે પત્થરની સપાટ પર દૂધની એક ટીપા ટપકાવીને જુઓ. જો દૂધ વહેતો નીચીની તરફ પડે અને સફેદ ઘારનો નિશાન બની જાય તો દૂધ શુદ્ધ છે.

-                અસલી દૂધનો સ્વાદ હળવું મીઠો હોય છે, જ્યારે નકલી દૂધનો સ્વાદ ડિટર્જેંટ અને સોડા મિક્સ હોવાના કારણે કડવું લાગે છે.

Post a comment

0 Comments